Functioneel testen van installaties is een belangrijk proces, welke gericht is op de kwaliteits- en prestatieborging van installaties. Het gehele bouwproces is er natuurlijk op gericht om een goedwerkende installatie op te leveren. Bij oplevering is het van groot belang dat installaties functioneel op werking getest zijn, maar of in de praktijk een functionele test voor oplevering altijd uitgevoerd wordt, is maar de vraag.

Functioneel testen, ook wel commissioning genoemd, is van essentieel belang om problemen in een vroeg stadium en voor de toekomst te ondervangen en te voorkomen. Bij het functioneel testen wordt gecheckt of alle gebouw gebonden installaties geïnstalleerd zijn volgens de ontwerpuitgangspunten en deze functioneren conform de omschreven prestatie eisen. Vanzelfsprekend is de installateur in overeenstemming met zijn opdracht verplicht een deugdelijk en goedwerkende installatie op te leveren, die voldoet aan de overeengekomen uitgangspunten.

Inspecteren, testen en controleren

Commissioning houdt in: het door een onafhankelijke technisch specialist of consultant inspecteren, testen en controle op inregelen onder bedrijfscondities van complexe verwarmings-, koelings- en ventilatiesystemen met als doel een goede prestatieborging van de installaties waardoor een optimale werking wordt gegarandeerd.

“Om een goede controle op juiste werking uit te kunnen voeren, dient ook de verwarming, ventilatie en overige gebouw gebonden installatie te zijn ingeregeld te zijn.”

In de chemische- en petrochemische industrie is commissioning al jaren een begrip, maar ook in de utiliteitsprojecten doet commissioning steeds meer zijn intrede. De term commissioning omvat een speciale controlemethodiek en bestaat uit het gericht controleren of een bepaald product of dienst voldoet aan de eisen die de opdrachtgever van te voren bepaald en met uitvoerende partijen is overeengekomen. Diverse brancheorganisaties bieden al sinds jaren gerichte opleidingen of cursussen aan. Daarnaast is het tegenwoordig ook een verplichte credit binnen BREEAM.

Commissioning is er op gericht dat ontwerpen en opzet van de installaties en vooral ook het proces en de prestaties van gebouw gebonden installaties functioneel worden gecontroleerd. Een systematisch proces van verificatie en vastleggen van resultaten tijdens het totale bouwproces vanaf ontwerp tot en met oplevering. Zonder functionele test geen zekerheid.